Semalt ulanmak üçin 3 sany Google Analitik süzgüçini açdy

Google Analytics-de süzgüçler maglumatlary üýtgetmek we üýtgetmek we web sahypamyzyň talaplaryna laýyklykda hasap sazlamalaryny sazlamak üçin çeýeligi üpjün edýär. “Google Analytics” süzgüçini maglumatlary goşmak ýa-da aýyrmak, faýllary bir platformadan beýlekisine geçirmek üçin has oňat tertipleşip, işiňiziň talaplaryny ýerine ýetirmek üçin ulanyp bilersiňiz.

Hasabatlaryňyzy nädip taýýarlaýandygyňyz, Google Analytics hasabyňyzda maglumatlaryň nähili derňelýändigine baglydyr. Süzgüçleriň kömegi bilen maglumatlary aňsatlyk bilen üýtgedip, redaktirläp ýa-da üýtgedip bilersiňiz. Şeýlelikde, “Google Analytics” çig görnüşdäki süzgüçleri web sahypaňyzyň deňleşdirilen görnüşine ulanyp biler. Şeýlelik bilen, maglumatlary gaýtadan işlemek aňsat we amatly bolýar we süzülen maglumatlar web sahypaňyzda döredilen traffik barada takyk hasabatlary berýär.

Semalt” -yň müşderi üstünlikleriniň dolandyryjysy Oliwer King, bu ýerde ähli web ussatlarynyň Google Analitika hasaplarynda ulanýan süzgüçleriniň 3 görnüşi barada jikme-jik maglumat berýär: spambot süzgüçleri, içerki IP adresi çykarmak we ugrukdyryjy çeşmeleri ýa-da sahypalary kiçi harplara mejbur etmek.

1. Spambot süzgüçleri

Spambot süzgüçlerini ulanmak aňsat we saýlamak üçin köp sanly mümkinçilik berýär. “Google Analytics” hasabyňyzdaky “Sazlamalary görmek” opsiýasyndan sazlamalaryny sazlap bilersiňiz. Munuň üçin dolandyryş paneline girip, “Bot Filters” opsiýasyny gözlemeli. Bu opsiýany basyň we işjeňleşdiriň, soňra penjireleri ýapyň. Bu opsiýa bilen, Google Analytics hasabynda örümçileriň we botlaryň sanawyny düzmek her kim üçin aňsat. Islenýän netijeleri almak üçin süzgüçleri mümkin boldugyça köp sahypalara ulanyň.

2. Internalhli içerki IP salgylaryny aýyryň

Ikinji üns bermeli zadyňyz, içerki IP adresleri ýok etmekdir. Munuň üçin Google Analytics hasabyňyzy açmaly we Admin bölümine girmeli. Bu ýerde köp süzgüç döretmek üçin Süzgüç opsiýasyny saýlamaly ýerleriňizi görmek sazlamalaryny tapyp bilersiňiz. Web sahypaňyz üçin ýeterlik süzgüç döredýänçäňiz muny dowam etdiriň. Süzgüçleri döretmäge başlamazdan ozal bar bolan süzgüçleri ulanýandygyňyza göz ýetirmeli. Indiki ädim, süzgüçleriň hemmesine dogry at bermek we öňünden kesgitlenen we ýöriteleşdirilen süzgüçleriň arasynda saýlamak. Öňünden kesgitlenen süzgüç, köplenç ulanylýan süzgüçler üçin şablon, adaty süzgüç bolsa ähli ýagdaýlarda süzgüçleriňizi sazlamagyň usulydyr. Islenýän sany süzgüç döredeniňizden soň, iň soňky ädim olary barlamakdyr. Google Analytics süzgüçleri barlamak üçin hiç hili mümkinçilik bermeýär, şonuň üçin başga bir opsiýa ulanyp etmeli.

3. URL-leri kiçi harplara mejbur ediň

Has gowy netijeler üçin URL-leri kiçi harplara mejbur etmek mümkindir. Maglumatlary arassalamak üçin süzgüçleri ulanyp bilersiňiz. Mysal üçin, web sahypaňyzda köp sanly sahypa görnüşi görkezilse we SEO etmedik bolsaňyz, ugrukdyryjy spamyň bolmagy ähtimal. Şeýle ýagdaýlarda baş harp URL-leri däl-de, kiçi harply URL-ler bolmaly. Sazlamalaryny kiçi harp bilen düzeniňizden soň, penjiräni ýapmazdan ozal olaryň hakykylygyny barlamagy ýatdan çykarmaly dälsiňiz.

mass gmail